ISLAMS FEM SØYLER

Trosbekjennelsen

Å erklære at man er muslim skjer ved at man sier Ash-shahadah (trosbekjennelsen):

“Ash-hado al-la ilaha illa Allah wa ash-hado anna Mohammadan rasoul o-Allah.”
(“Jeg bevitner at det finnes ingen guddom utenom Allah og at Mohammad er Hans sendebud.”) Denne erklæringen kalles også ash-shahadatan (de to trosbekjennelsene) fordi den består av to deler. Tror man i tillegg på trosartiklene er man muslim.

Bønn (salah)

Bønnen er den nest viktigste av islams fem søyler. Fem ganger i døgnet skal muslimer utføre en fast rituell bønn (salah). I tillegg kan og bør de be både ekstra bønner som følger det samme mønsteret som de obligatoriske, samt bønner som bare bes med tungen eller i hjertet (du’a).

Fasten (sawm)

Fasten (sawm) i måneden ramadan er en av islams fem søyler. Koranen sier: “Måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskene, som klare bevis for ledelsen og som et kriterium [for rett og galt], den av dere som er tilstede i denne måneden, skal faste. (K. 2:185)

Pilegrimsreise (hadjj)

Pilegrimsreisen (hadjj) er en av islams fem søyler. Den innebærer å reise til Mekka i en bestemt tidsperiode (7. til 13. dhul hijjah) for å utføre visse handlinger for Guds skyld.

Velferdsskatt (zakat)

Velferdsskatt (zakat) er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah). Se f. eks. Koranen 2:2. Ordet zakat er tatt fra den arabiske roten zaka, som blant annet betyr “å vokse” eller “å bli renere”. I islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de rike å betale av deres eiendeler.

kilde Forfatter av artikkelen: Basim Ghozlan