DEN ISLAMSKE TROEN

Den islamske troen består av seks artikler. Her finner du en liten innføring av dem alle. Skal man erklære seg som muslim, er det trosbekjennelsen som må sies. Her får du vite hva trosbekjennelsen i islam er.

Shahadah (trosbekjennelsen)

Å erklære at man er muslim skjer ved at man sier Ash-shahadah (trosbekjennelsen)
Ash-hadu al-la ilaha illa Allah wa sh-hadu anna Muhammadan rasoul u-Allah.
(Jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Muhammad er Hans sendebud). Dette kalles også ash-shahadatan (de to trosbekjennelsene) for at den består av to deler. Tror man i tillegg på trosartiklene er man muslim.

Trosartiklene er:
å tro på Allah (Gud), Hans engler, bøker, sendebud, dommens dag og Al-qadar (Guds makt og styrelse over alle ting). Disse blir også kalt for troens søyler.

Allah (swt) (Gud)

Allah (Gud) er Den første og Den siste. Det er Han som har skapt alt. Både tid og sted er skapt av Ham. Han trenger ingen mens alt annet trenger Ham. Vi kan ikke tenke hvordan Han ser ut men vi kan tenke på Hans egenskaper. Han likner på ingenting. Koranen forteller oss:

Si, Han er Gud, Én. Gud, den éne Omsorgskilde. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet. Ingen er Hans like. (K. 112)

Allah (swt) har mange vakre navn og flere egenskaper. Vi kjenner 99 navn og en del egenskaper mens vi vet at Han har flere som ingen kjenner

Han vet alt og makter alt. Ingenting kan slippe unna Hans styre.

Englene

Gud har blant annet skapt engler. De er skapt av lys for å tilbe og prise Gud. De har ingen behov for mat, drikke, søvn. En engel kan gjøre alt Gud ber om. De har hatt flere oppdrag av Gud som f. eks. å bringe ned Guds Åpenbaring til profetene (Gabriel).

Engler i islam er noe annet enn små greske gutter som leker med buene sine. De tilhører den skjulte verden (alam al-ghaib). Det er forbudt å tegne dem.

Av deres oppgaver:

Å støtte og hjelpe de troende i sin kamp mot det onde.
Å be til Gud om tilgivelse for de troende.
Å beskytte mennesker mot Satan og oppmuntre dem for å gjøre gode gjerninger.
Å skrive alt mennesker gjør. Både gode og onde gjerninger blir skrevet av to engler som følger et hvert menneske hele tiden (K. 82:11).

Det er mange hadith som forteller om engler. Her er et eksempel:Englene sprer vingene sine over dem som søker kunnskap (vitenskap) av glede over det de gjør (At-tarmadhi)

Ingen annen enn Gud vet hvor mange engler er. Koranen nevnte noen av dem Jibril (Gabriel), Mikail (Mikal) og Malik.

Koranen fortaller oss at englene har forskjellige antall vinger. Noen har to andre har flere. Profeten Muhammad sa at Jibril har 700 vinger. Dette er kanskje ikke rart siden Jibril er en av de viktigste Guds engler.

Bøkene

Gud har åpenbart flere bøker. Noen av disse er nevnt i Koranen andre er ikke. I tillegg til Koranen nevnes:
At-tawrah (Toraen) som ble åpenbart til Profeten Musa (Moses).
Al-injil (Evangeliet) som ble åpenbart til profeten Isa (Jesus).
Az-zabour (Salmene)som ble åpenbart til profeten Daoud (David).
As-suhuf (bladene) til profeten Ibrahim (Abraham).
Alle disse bøkene er blitt sendt ned for å veilede mennesker til Gud vei.

Koranen

Troen på Koranen omfatter å tro på at:
Koranen er den siste av Guds bøker og at den inneholder Guds siste ord. Den bekrefter det andre bøker har kommet med av Guds enhet og trosartikler.
Koranen er den eneste bok som Gud har bevart (Vi, Vi har åpenbart Formaningen, og Vi passer på den (K. 15:8).
Koranen defineres som:
– Guds tale
– åpenbart til Muhammad gjennom engelen Jibril (Gabriel)
– i arabisk språkdrakt
– med sannheten som innhold
– som tegn, rettledning og et middel til nærhet til Gud
– samlet mellom to permer i en bok
– overlevert til oss skriftlig og muntlig fra generasjon til generasjon.

Profeter og sendebud

Gud har sendt mange profeter for å lære mennesker Guds budskap. Den første av dem var Adam og den siste var Muhammad (fvmh). Alle profeter hadde én og samme tro. Koranen nevner til sammen 25 av dem men understreker at det har vært langt flere profeter. De som nevnes i Koranen er: Adam, Noh, Idris, Salih, Ibrahim, Hud, Lot, Younus, Ismail, Ishaq, Yaqoub, Yousuf, Ayoub, Shueib, Musa, Haroun, Elyas, Dul kifl, Daoud, Zakaria, Sulaiman, Ilias, Yahya, Isa (Jesus) og Muhammad (fred være med dem alle)

Profeter er mennesker som er utvalgt av Gud og er perfekte forbilder. De har kjempet for menneskets beste og ofret alt for å spre Guds budskap over alt. Koranen understreker at de alle var mennesker og at ingen av dem hadde noen guddommelige egenskaper. De spiste og drakk som alle andre. De har også glemt og kanskje gjort noe som Gud senere korrigerte.

En viktig egenskap for dem alle er at de var beskyttet mot å gjøre feil (masum). Alt de fortalte om Gud er sant. Alt de gjorde som en del av religionen er også sant.
Les om dette i koranen:
Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil. Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er ingen annet enn en åpenbaring som er åpenbart. (K. 53:2-4)
Profeten Muhammad (fvmh)
Troen på profeten Muhammad har en sentral plass i islam. Å bevitne at Muhammad er Guds sendebud er den andre delen av trosbekjennelsen (Shahadah).

Troen på ham innebærer å tro på:

at det er han som har kommet med Guds siste ord. Det blir ingen profeter etter ham. Å tro på andre profeter etter Muhammad (fvmh) strider helt med islamske tro. (Det er derfor Ahmadiyah anses å ikke være muslimer). (Muhammad er ikke far for noen av deres menn men Guds sendebud og profetens segl. Gud kjenner til alle ting. (K. 33:40) En hadith rapportert i Sahih Muslim sier: I mitt folk skal være 30 løgnere, alle hevder at de er profeter. Jeg er siste profet og ingen profet etter meg.
at han er sendt for hele menneskeheten. Alle tidligere profeter ble sendt kun for en tid og kun for et sted. Muhammad ble sendt for alle steder med et budskap som er gjyldig til dommens dag. (Vi har sendt deg til alle mennesker med godt budskap og som advarer, men folk flest vet det ikke.) (K. 23:28).
at Gud har støttet han/gitt ham mirakler som bevis på hans troverdighet. Det største miraklet han har fått er Koranen selv. (Om dere huser tvil om det Vi har åpenbart for vår tjener, så bring et kapittel like godt, og kal frem de vitner dere har -som ikke er Gud-, om dere snakker sant. Men greier dere det ikke, og dere vil aldri greie det, så pass dere for ilden (K. 2:23-24)

Å tro på ham innebærer blant annet å se på ham som forbilde og prøve å følge hans sedvane(sunnah).

Dommens dag

For å være muslim må man tro på alt Koranen forteller om det som skjer etter døden. Blant annet at alle mennesker skal vekkes opp igjen og at de skal samles til regnskap (hisab). Al-hisab betyr at Gud kommer til å spørre mennesker om hver eneste handling de har gjort. Gode gjerninger skal belønnes mens onde gjerninger skal, hvis Gud ikke gir tilgir, straffes.
Hvis det å vekke døde til liv virker uforståelig, kan man huske at Gud har skapt alle ting første gang. Det er lettere å skape ting om igjen. Og han tar et eksempel for Oss, og har glemt sin skapelse. Han sier, “Hvem skal gi liv til morkne ben?”. Si, “Han skal gi dem liv, som frembragte dem første gang! Han kjenner til all skapning (K. 36:79)
Dommens dag er den dagen hvor rettferdigheten skal skje fullstendig. Dette livet er fult av handlinger som ikke blir belønnet/straffet og det vil derfor være urettferdig at alt stopper her. Trodde dere at Vi skapte dere for moro skyld og at dere ikke skulle bringes hjem til Oss? Opphøyet er Gud, Kongen og Realiteten! (K. 23:115)
Denne delen omfatter flere elementer som blant annet å tro på paradiset, helvetet, veien (as-sirat).

Al-qadar (Guds styrelse til alle ting)

Guds vilje omringer alt. Ingen ting har makt uten om det Gud har gitt. Gud har gitt oss mennesker et område hvor vi selv kan bestemme. Andre områder har Gud selv bestemt. Det er bare Gud som bestemmer hvor lenge hver av oss skal leve.

Man må gjøre sitt beste for å oppnå de beste resultater. Etter det må man overlate til Gud å bestemme hvordan ting vil bli. Et eksempel som kan kan vise dette er når man blir syk må man ta medisin og få behandling men det er ikke legen som bestemmer om pasienten blir frisk eller.

kilde Forfatter av artikkelen: Basim Ghozlan